Waarderingen

Waardemanagement is van belang voor ondernemingen die sturen op (meervoudige) waardecreatie of verkoopklaar worden gemaakt. Solid Finance Group geeft inzicht in de huidige waarde en de waardepotentie van een onderneming: "Wat is een onderneming waard bij ongewijzigd beleid en hoe kan de waarde zich ontwikkelen bij gewijzigd strategisch beleid?". Hierbij worden de waardebepalende factoren (de zgn. 'value drivers') geïdentificeerd die bepalend zijn voor de economische waarde van de specifieke onderneming. Door het volgen van de ontwikkelingen in deze value drivers kan de onderneming gericht sturen op waardecreatie.

De waardeontwikkeling van een onderneming hangt vaak nauw samen met de investeringsstrategie. Investeringsselectie is voor veel ondernemers een betrekkelijk onbekend gebied, terwijl beslissingen genomen worden over relatief grote bedragen en dikwijls lange looptijden. Welke vermogenskosten moet men hanteren als norm voor betreffende investering? Wat zijn de gevolgen voor het resultaat en de balans? Solid Finance Group adviseert bij de selectie, beoordeling en besluitvorming rondom investeringsalternatieven.